Promotor del proyecto

 

07102 Diversity colourway

 

DiversityWorks – Reino Unido

Socios

 

WSEPiNMlogok

 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych – Polonia

————————————————————————-

Logo CTIC CT

 

 

Fundacion CTIC – Centro Tecnologico – España

————————————————————————-

LUND200sml

 

 

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet – Suecia

————————————————————————-

time logoNEW

 

TIME Associates – Reino Unido

————————————————————————-

ifoa_logo

 

Instituto Formazione Operatori Aziendall – Italia

————————————————————————-