partners

Do naszego zespołu wchodzą organizacje posiadające odpowiednio szerokie i głębokie doświadczenie by opracować wysokiej jakości zestaw narzędzi szkoleniowych. Zespół jest zróżnicowany geograficznie i sektorowo, co zapewnia, że narzędzia te będą moły być wykorzystane w całej Europie. Partnerzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Hiszpanii i Szwecji.

DiversityWorks, Wielka Brytania

DiversityWorks wspiera pozytywny rozwój grup narażonych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej poprzez rozwijanie potencjału i wzajemnego zrozumienia. Kierując się etyką skoncentrowaną na indywidualnych osobach DiversityWorks wierzy w dwubieżny proces nauczania, gdzie uczeń aktywnie się angażuje i poniekąd sam sobie zawdzięcza własny rozwój i dokonania. Organizacja opracowywała akredytowane i nieakredytowane kursy tworzone na zamówienie na potrzebny różnorodnych sektorów i posiada duże doświadczenie w szkoleniach służących wsparciu grup narażonych na rynku pracy i w obszarze włączenia społecznego.

DiversityWorks koordynuje projekt „Silver Sidekicks”i jest odpowiedzialne za Zarządzanie Projektem oraz Opracowanie Materiałów.

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych (WSEPiNM), Polska

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest niepaństwową (non-profit) uczelnią wyższą założoną w 1997 roku przez Kieleckie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej. Od wielu lat na uczelni działa specjalny dział poświęcony Uczeniu się przez Całe Życie, w ramach którego każdego roku setki starszych osób uczestniczą w wykładach i laboratoriach.

WSEPiNM jest odpowiedzialna za kierowanie analizą potrzeb dla nowego narzędzia.

 

CTIC Foundation (CTIC), Hiszpania

Głównym zadaniem Centrum Technologii CTIC jest poprawa konkurencyjności firm poprzez badania naukowe i innowacyjność. Centrum jest poświęcone rozwojowi technologicznemu i innowacji oraz działaniu na rzecz tworzenia niewykluczającego społeczeństwa wiedzy dla firm i obywateli.

CTIC będzie zarządzało realizacją techniczną programu.

 

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (FOLK), Szwecja

Folkuniversitetet jest stowarzyszeniem edukacji dorosłych, które oferuje szeroki wybór szkoleń dla dorosłych w całej Szwecji. Jest to stowarzyszenie pięciu fundacji: działów kształcenia ustawicznego Uniwersytetów w Sztokholmie, Uppsali, Göteborgu, Lund i UmeåIt i oferuje szeroki wachlarz szkoleń o różnorodnej tematyce; prowadzi też szkoły ponadgimnazjalne, wyższe szkoły zawodowe, kursy dla seniorów oraz szkolenia w zakresie rynku pracy, kształcenia ustawicznego i życia zawodowego. Wnieśli istotny wkład do szwedzkiej edukacji dorosłych dzięki np. szkołom wieczorowym, centrom językowym, kursom szwedzkiego dla imigrantów, edukacji w oparciu o technologie informacyjne.

FOLK będzie liderem pilotażowej edycji testującej zestaw szkoleniowy

 

Centrum Konsultacyjno-Szkoleniowe Włoskich Izb Gospodarczych (IFOA), Włochy

IFOA zostało założone w roku 1971 jako instytucja non-profit, oferująca usługi pożytku publicznego. Od 1999 roku IFOA jest narodowym centrum kształcenia zawodowego i posiada 10 jednostek w całych Włoszech oraz zatrudnia 180 pracowników.

IFOA oferuje studia podyplomowe w formie tradycyjnej i online dla młodych bezrobotnych oraz różne formy kształcenia ustawicznego dla zawodowców, praktyków i osób fizycznych, jak również usługi doradcze i pomoc techniczną dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Od roku 1993 IFOA pracuje w warunkach silnego umiędzynarodowienia w synergii ze strategiami UE i Państw Członkowskich.

IFOA będzie zarządzało aspektami Dyseminacji i Eksploatacji programu.